Obowiązek
informacyjny

Administrator danych

Administratorem danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem danych do kontaktu w serwisie internetowym Orange Polska jest Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa (dalej Orange Polska).

Dane kontaktowe administratora danych:

Orange Polska S.A.
ul. Jagiellońska 34
96-100 Skierniewice

Inspektor Ochrony Danych w Orange

Sławomir Chmielewski

inspektorochronydanych@orange.com

Przekazany nam numer telefonu
zostanie wykorzystany do:

jednorazowego skontaktowania się w celu przedstawienia oferty naszych produktów lub usług (podstawą prawną przetwarzania danych jest udzielona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 2016/679 (dalej RODO), do czasu zrealizowania zamówionego kontaktu),
przesłania wiadomości SMS potwierdzającej wpłynięcie zgłoszenia z prośbą o kontakt (podstawą prawną przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu przesłania wiadomości,
wykazania zgodności z prawem naszego działania (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu kiedy organy administracji mogłyby nas ukarać finansowo za niedopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów,
dochodzenia i obrony przed roszczeniami (podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) przez okres, po którym przedawniają się roszczenia.

Podanie numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, ani warunkiem zawarcia jakiejkolwiek mowy, jednakże jest wymagane, jeśli chcą Państwo, abyśmy się z Państwem skontaktowali i przedstawili naszą ofertę. Dodatkowo przetwarzamy również numer identyfikacyjny formularza oraz url formularza, w którym podali Państwo swój numer telefonu, co jest konsekwencją technicznego działania serwisu internetowego Orange Polska.

Państwa dane będą przekazywane podmiotom, które w ramach umów agencyjnych wykonują w imieniu i na zlecenie Orange Polska czynności związane z realizacją zamówionego kontaktu i przedstawieniem oferty produktów lub usług Orange Polska.

W dowolnym momencie możecie Państwo wycofać udzieloną zgodę, wysyłając SMS o treści Anuluj w odpowiedzi na otrzymaną od nas wiadomość SMS potwierdzającą wpłynięcie Państwa zgłoszenia z prośbą o kontakt. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na podstawie zgody w okresie przed jej cofnięciem.

Prawa klienta

Przysługuje Państwu również prawo do:

  • żądania dostępu do Państwa danych przetwarzanych przez Orange Polska,
  • sprostowania (poprawiania) danych,
  • usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • przeniesienia danych, co oznacza prawo do otrzymania danych przetwarzanych przez Orange Polska lub żądanie ich przeniesienia do innego podmiotu.

W każdej chwili mogą Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Orange Polska lub wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

Realizacja przez nas tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

Zakres każdego ze wskazanych wyżej praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia możecie Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania danych.

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, składając wniosek w salonie Orange lub dzwoniąc pod numer naszej infolinii (numer dostępny jest na www.orange.pl/kontakt).

Jeśli uznają Państwo, że Orange Polska przetwarza Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.